دی | پیش نگاه

گالری دی

گالری دی

خیابان ولیعصر | روبروی پارک ملت | خیابان عاطفی | شماره 130 | تلفن : 22059323 | فکس : 26219708

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.dayartgallery.com

مهر

گالری دی


گارنیک هاکوپیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 28 مهر 1393

آبان

گالری دی


شهباز سلمانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 30 آبان 1393

آذر

گالری دی


مریم عیوضی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 21 آذر 1393