دی | پیش نگاه

دی

دی

خیابان ولیعصر | روبروی پارک ملت | خیابان عاطفی | شماره 130 | تلفن : 22059323 | فکس : 26219708

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.dayartgallery.com

شهریور

دی


بتول بهشتی، مکرمه قنبری، بهروز دهپور، محمود بلبلی، اکرم سرتختی، داوود کوچکی، صغری عبدالهی، پروین جلالی، علیرضا دزواره، فیروز یزدانی، جمشید امین فرد، زهرا سهرابی، علیخان عبدالهی، امیر مظاهری، حسن حاضر مشار و ...

نقاشان خودآموخته

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 4 مهر 1393