دنا | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.denagallery.com

اردیبهشت

گالری دنا


فرشاد عسگری کیا

91 سالگی پدرم

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 6 اردیبهشت 1395

گالری دنا


ستاره بهبهانی

مسخوارگی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 20 اردیبهشت 1395

گالری دنا


آزاد احمدی

بی می ناب زیستن نتوانم

نمايشگاه انفرادی عکاسی با پرفورمنس
اجرای پرفورمنس ( از جام بر آمدیم، بر خاک شدیم)30 اردیبهشت از الهام زارع نژاد

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 30 اردیبهشت 1395

گالری دنا


حمید جانی پور

سلفی بلدان

با رونمایی کتاب این مجموعه از نشر مشکی
نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 10 خرداد 1395

خرداد

گالری دنا


حمید رضا فرامرزی

سیاه مثل برف

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 31 خرداد 1395