رویداد های پاییز دستان +۲ 1398 | پیش نگاه

دستان +۲

دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : ۲۶۳۰۹۶۴۵

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

آبان

دستان +۲


ژان ۔ کلود کریر

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 1 آذر 1398

آذر

دستان +۲


مریم (می می ) امینی

نور بدون سایه

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 29 آذر 1398