درخت | پیش نگاه

درخت

درخت

کرج| جهانشهر| میدان گلها | مجتمع کوروش| طبقه ی دوم |شماره 10 | تلفن : 02634499385

ساعات بازدید : 5 تا 9

www.treeartgallery.com | info@treeartgallery.com

خرداد

درخت


داوود اکبری

کالیگرافیستیک ایرانی

نمایشگاه انفرادی کالیگرافی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 27 خرداد 1394