درخت | پیش نگاه

درخت

درخت

کرج| جهانشهر| میدان گلها | مجتمع کوروش| طبقه ی دوم |شماره 10 | تلفن : 02634499385

ساعات بازدید : 5 تا 9

www.treeartgallery.com | info@treeartgallery.com

شهریور

درخت


سمانه نقشین ، محمد حدادی

مختصر و مفید

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 6 شهریور 1394

پایان : 11 شهریور 1394

درخت


مینا باقری، مینا سنگرگیر، مژگان جاویدان، نازلی حسینی، مریم حسینی کرمانی، مینوش حقیقی، سرمه عرب، مریم قادری، مینا غفاری، طیبه کوشکی، مهرانگیز مهرآذر، سارا یوسف پناه، هونیا عباسی

محو تماشا که می شوی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 27 شهریور 1394

پایان : 8 مهر 1394