دبلیو ۰۱ | پیش نگاه

گالری دبلیو ۰۱

گالری دبلیو ۰۱

هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بوربور | خیابان خاقانی | نبش کوچه روشن منش | پلاک ۲۸ | تلفن : 09356040055

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه: 2 تا 8

www.window-one.com

اردیبهشت

گالری دبلیو ۰۱

تک اثر


وای.زد کامی

بدون عنوان (آقای هوارد)

مديا شامل رنگ روغن روی بوم

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 31 اردیبهشت 1395