حنا | پیش نگاه

حنا

حنا

خیابان دولت | بلوار کاوه | کوچه اخلاقی شرقی | جهانتاب | کوچه بیگلرپور شرقی| شماره 1 | تلفن : 22587879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنجشنبه ها تعطیل است.www.hennaartgallery.com

خرداد

حنا


فرناز جهان بین

ترکیب شماره 2

نمایشگاه انفرادی نقاشی-کالیگرافی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 12 خرداد 1394