حنا | پیش نگاه

گالری حنا

گالری حنا

خیابان دولت | بلوار کاوه | کوچه اخلاقی شرقی | جهانتاب | کوچه بیگلرپور شرقی| شماره 1 | تلفن : 22587879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنجشنبه ها تعطیل است | www.hennaartgallery.com

بهمن

گالری حنا


خسرو خورشیدی

دره من چقدر سبز بود

نمایشگاه انفرادی مجسمه و چیدمان

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 8 اسفند 1393