ثالث | پیش نگاه

گالری ثالث

گالری ثالث

خیابان کریم خان زند | بین ایرانشهر و ماهشهر | شماره 148 | تلفن : 88325376 | فکس : 88325377

ساعات بازدید : 10 تا 21

جمعه ها : 16 تا 22

اردیبهشت

گالری ثالث


مسعود کشمیری

بودن های خاموش

نمايشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 29 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری ثالث


هنرمندان : برديا اسمعیل لو، الهام اعتمادي، ايل، باقر، شهريار بورند، طاها حامد، محسن حصاري، مرتضي خسروي، فرزاد خلیفه، رنه صاحب، مريم عیوضي، ملاحت محب خواه، سپهر مصري،احسان نصري

چیزهاي بیشتري وجود دارد

نمايشگاه گروهی نقاشی، مجسمه چیدمان، عکس وغیره ...

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 19 خرداد 1395

گالری ثالث


علی سلطانی تهرانی

دیگری

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 3 تیر 1395