گالری بیرنگ | پیش نگاه

گالری بیرنگ

گالری بیرنگ

خیابان ظفر | بین مدرس و آفریقا | شماره 251 | تلفن : 88654358

ساعات بازدید : 4 تا 8

دی

گالری بیرنگ


مهرداد خطایی، مصطفی دره باغی، حسینعلی ذابحی، کوروش شیشه گران، معصومه مظفری، منوچهر معتبر، نصرت الله مسلمیان

نمایشگاه نقاشی هنرمندان معاصر ایران

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه،چیدمان، عکس

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 20 دی 1394