آرت سنتر باغ | پیش نگاه

آرت سنتر باغ

آرت سنتر باغ

بلوار اندرزگو | خیابان سلیمی شمالی | باغ انجمن خوشنویسان | تلفن : 22601130

ساعات بازدید : 12 تا 9

گالری همه روزه باز است.

اردیبهشت

آرت سنتر باغ


ناصر اویسی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 15 اردیبهشت 1394

آرت سنتر باغ


نمایشگاه گروهی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی،نقاشی خط و مجسمه

گشایش : 11 اردیبهشت 1394

پایان : 29 اردیبهشت 1394