ایست | پیش نگاه

گالری ایست

گالری ایست

میدان ونک |خیابان خدامی | شماره 40 | زنگ دوم | تلفن : 88773748

ساعات بازدید : 4 تا 8 عصر

www.tehraneastgallery.com

آبان

گالری ایست

گرداننده : امیر راد


چهارمین فستیوال سی پرفورمنس | سی هنرمند، سی روز

گشایش : 3 مهر 1393

پایان : 16 آبان 1393