الهه | پیش نگاه

الهه

الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است | www.elahe.net

اردیبهشت

الهه


مهربان مهربانی

فراسوی نگاه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 29 فروردین 1393

پایان : 8 اردیبهشت 1393

الهه


مهدی محب علی

…سنگ است

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 22 اردیبهشت 1393

الهه


مریم تکللو

اُفلیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 5 خرداد 1393

خرداد

الهه


محسن حسینمردی

خواب سرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 خرداد 1393

پایان : 21 خرداد 1393

الهه


سیما نجفی

از ورای واقعیت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 2 تیر 1393