گالری الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است. www.elahe.net

دی

گالری الهه


نرگس سلیمان زاده

زمان نامرئی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 5 بهمن 1394

بهمن

گالری الهه


نازنین زادمهر

نه آنست که هست !! نه آنست نه که نیست؟!!

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 بهمن 1394

پایان : 19 بهمن 1394

گالری الهه

گرداننده : عیسی جباری


عیسی جباری، نجوا عرفانی، شهباز سلمانی، مریم عیوضی، مهسا ذاکری، امیر سقراطی

سود سوز آور

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 23 بهمن 1394

پایان : 3 اسفند 1394

اسفند

گالری الهه


افشین نیک روش

خشونت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 17 اسفند 1394