الهه | پیش نگاه

الهه

الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی| پلاک 3 | تلفن : 26202611-22054128 | فکس : 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است.

مهر

الهه


مانلی جودت

خانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 11 آبان 1394

آبان

الهه


مهرین مختاری

گذر زندگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 2 آذر 1394

آذر

الهه


گلی توکلی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 14 دی 1394