الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی| پلاک 3 | تلفن : 26202611-22054128 | فکس : 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است | www.elahe.net

اردیبهشت

گالری الهه


جمیله وفا کیش

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 6 اردیبهشت 1395

گالری الهه


فردین صادق ایوبی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 اردیبهشت 1395

پایان : 19 اردیبهشت 1395

گالری الهه


علیرضا میرزارضایی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 اردیبهشت 1395

پایان : 2 خرداد 1395

خرداد

گالری الهه


لیداارزاقی

زیبایی روزمره

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 6 خرداد 1395

پایان : 13 خرداد 1395