الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است | www.elahe.net

دی

گالری الهه


اولین آقامالیان

تونل زمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 15 دی 1393

بهمن

گالری الهه


آرزو رمضان جماعت

نوستالژی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 13 بهمن 1393

گالری الهه


الهام فاطمی

ژیوار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 27 بهمن 1393