الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است | www.elahe.net

مهر

گالری الهه


مرتضی متقی

جنگ، کابوس سیاه

نمایش انفرادی نقاشی

گشایش : 11 مهر 1393

پایان : 20 مهر 1393

گالری الهه


نرگس سلیمان زاده

مشاهده می شویم

نمایش انفرادی نقاشی

گشایش : 25 مهر 1393

پایان : 5 آبان 1393

آبان

گالری الهه


مجید آزادمنش، مونا آقابابایی، علیرضا ارواحی، مرتضی بصراوی، نیما پیراسته، احسان تحویلیان، حسین تحویلیان، احسان روح الامین، علی سجادیه، حمیدرضا ششجوانی، سینا طاهری، مانی عمادی، جواد قبادی، زهرا قراخانی، پردیس قریشی، رسول کمالی، آرزو معتمدی، مهدی وفامهر، عاطفه یزدانی

اِ ح هِ

نمایشگاه گروهی صدا

گشایش : 18 آبان 1393

پایان : 20 آبان 1393

گالری الهه


علیرضا میرزارضایی

بی وزنی را زندگی کنیم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 10 آذر 1393

آذر

گالری الهه


مهدی راحمی

رقص اشیاء

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 24 آذر 1393