اعتماد ۱ | پیش نگاه

گالری اعتماد ۱

گالری اعتماد ۱

نیاوران |میدان یاسر | خیابان صادقی قمی |خیابان بوکان| پلاک 4 | تلفن : 22724442 | فکس :22724442

ساعات بازدید : شنبه تا جمعه 3 تا 8

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است | www.galleryetemad.com

اردیبهشت

گالری اعتماد ۱


طلای آبی

نمایشگاه گروهی

گشایش : 3 فروردین 1395

پایان : 28 فروردین 1395

خرداد

گالری اعتماد ۱


ملکه نایینی

ملکه نایینی

نمایشگاه انفرادی عکاسی دیجیتال

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 4 خرداد 1395

گالری اعتماد ۱


هما ارکانی

نی من کو؟

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 18 خرداد 1395

گالری اعتماد ۱


محمد حسن نیکبخت

کلسیم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 1 تیر 1395