گالری اعتماد 1 | پیش نگاه

گالری اعتماد ۱

گالری اعتماد ۱

نیاوران |میدان یاسر | خیابان صادقی قمی |خیابان بوکان| پلاک 4 | تلفن : 22724442 | فکس :22724442

ساعات بازدید : 3 تا 8

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است. www.galleryetemad.com

بهمن

گالری اعتماد ۱


سعید نودهی

هـ مثل هویج الف مثل اسلحه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 13 بهمن 1394

گالری اعتماد ۱


اوژن سیروسی

راه خانه ام را گم کردم

نمایشگاه انفرادی سفال

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 27 بهمن 1394

اسفند

گالری اعتماد ۱


سپیده نوری

کابوس مسلح

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 11 اسفند 1394

گالری اعتماد ۱


گلی انتظاری

صداي خاك

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 21 اسفند 1394