آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : روزهای عادی 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها 4 تا 8 گالری همه روزه باز است | www.ariagallery-artclasses.com

اردیبهشت

گالری آریا


امیر کبیرنژاد

به سکوت سرد زمان

گشایش : 26 فروردین 1395

پایان : 6 اردیبهشت 1395

گالری آریا


فرح ابوالقاسم

توری مرغی

گشایش : 9 اردیبهشت 1395

پایان : 20 اردیبهشت 1395

گالری آریا


مرتضی اسدی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 اردیبهشت 1395

پایان : 7 خرداد 1395

خرداد

گالری آریا


مهدی محمد علیزاده

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 خرداد 1395

پایان : 31 خرداد 1395