آریانا | پیش نگاه

آریانا

آریانا

الهیه | انتهای خیابان مریم شرقی | ابتدای خیابان فرشته (شهید فیاضی) | شماره 9 | تلفن : 22601216

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 5- 8 عصر

گالری جمعه ها و شنبه ها تعطیل است.

خرداد

آریانا


یک دهه نقاشی های پری یوش گنجی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 خرداد 1394

پایان : 1 مرداد 1394