آتبین | پیش نگاه

آتبین

آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

اردیبهشت

آتبین


مرتضی اشتیاقی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 فروردین 1393

پایان : 9 اردیبهشت 1393

آتبین


وحید محمدی

واریاسیون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 23 اردیبهشت 1393

آتبین


مریم میرزایی کجوری

ماگنولیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 6 خرداد 1393

خرداد

آتبین


حسن شکاری

جشن بی پایان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 3 تیر 1393