گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

مهر

گالری آتبین


ژاله طالب پور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 14 مهر 1394

گالری آتبین


مهدی میرباقری

مجمع اوباش

نمایشگاه انفرادی فتوکلاژ

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 28 مهر 1394

آبان

گالری آتبین


وحید محمدی

واریاسیون 2

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 19 آبان 1394

گالری آتبین


محمد مستاندهی

هالوین ایرانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 3 آذر 1394

آذر

گالری آتبین


ساره قمی

تاج خار

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 17 آذر 1394

گالری آتبین


فائزه بهارلویی

آرامیدن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 8 دی 1394