آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

دی

گالری آتبین


بابک یاقوتی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 16 دی 1393

گالری آتبین


فریبرز میرکبیری

عاشقانه ای برای دیوار

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 30 دی 1393

بهمن

گالری آتبین


علی ندایی

اسطوره های خاموش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 14 بهمن 1393

گالری آتبین


مرتضی شعبانی

اکسیر آپادانا

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 28 بهمن 1393

اسفند

گالری آتبین


مهسا خیرخواه

هلو و لولو

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 12 اسفند 1393