آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

مهر

گالری آتبین


ابوالفضل لیره

هابل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 15 مهر 1393

گالری آتبین


محمد رضا راشد

پاز

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 29 مهر 1393

آبان

گالری آتبین


محمد مستاندهی

شادی مشکوک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 13 آبان 1393

گالری آتبین


رضا حسینی، هلنا شین دشتگل، مریم طاهریان فر، فرزانه قریشی، طاهره واحدی، شمسی یاری

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 27 آبان 1393

آذر

گالری آتبین


مریم نیاززاده

تصویر دوریان گری

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 11 آذر 1393

گالری آتبین

گرداننده: شکیبا پرورش


چند پرده از بهشت

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه، دیجیتال آرت

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 2 دی 1393