نسترن میرمحمدصادق | پیش نگاه

نسترن میرمحمدصادق

نسترن میرمحمدصادق

متولد : 1364 | تهران

www.artsy.net/artist/nastaran-mir-sadegh

.
.
.
.
نقاشی ها روایت می کنند و من نقاش روایت ها هستم.
نقاشی ها به تو نگاه می کنند , تو را می خوانند و باز می سازند. دیدار تو را نمی خواهند , مهر تو را نمی خواهند. نقاشی ها تو را عیان می کنند.
بیش از آنچه بدانی رنج آور است, عریانی تلخ حقیقت... ویران شدن پناهگاه رازهایت...
نگاه کن...
رنج تو را نمی خواهم اما تو تا جایی که مخاطب هستی درد میکشی...
ویران می شوی, درست مثل من من راوی نیستم...
من نقاش رازهای تو هستم.

نسترن میرمحمدصادق
gall_img gall_img gall_img gall_img