فاطمه استاد | پیش نگاه

فاطمه استاد

فاطمه استاد

متولد : 1364 | مدرس دانشگاه آزاد در رشته نقاشی

www.instagram.com/faatemehostad

میان عالم برپا شده و او
در اصالت لحظه ی ( آغازین )
شعری سرودن گرفته است !

    شرکت در بیش از بیست نمایشگاه گروهی از سال ۱۳۸۷

فاطمه استاد