عبدی اسبقی | پیش نگاه

عبدی اسبقی

عبدی اسبقی

متولد : 1335 | تهران

.
.
.
.
.
درباره نقاشی ها

از همان ابتدای یادگیری اصول نقاشی, فکری که همیشه مرا مشغول خود کرده بود معماگونه و سورئال بودن موضوعات نقاشی بود, از کشیدن تابلوهایی ازپشت بوم های پاره شده شروع شد تا بسته بندی های اشیاء و حتی بستن خود تابلو با پارچه و کاغذهای مختلف و روزنامه ها با طناب وچسب تا گواهی باشد برای پنهان ماندن جزئی از تابلو بالایه های زیرین تا بلکه ارزشی را با خود حمل کند و از این مسیر, افکارگفتنی ها وناگفتنی ها را با مخاطب شریک باشد.

عبدی اسبقی
gall_img gall_img