برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

هفته

| رویداد

گالری مژده | نریمان گرانمایه | مدار آشفته | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش:19 دی 1399 | پایان: 22 دی 1399

گالری هفت ثمر | ملک رسولی | مشق نگارگری | نمایشگاه انفرادی نگارگری | گشايش:19 دی 1399 | پایان: 24 دی 1399

گالری سیحون | فراز ناصر شریف | تکه هام | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش:19 دی 1399 | پایان: 1 بهمن 1399

رویداد

| گالری