برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

هفته

| رویداد

گالری آ | فرید بیان | وقفه | نمایشگاه انفرادی چیدمان | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 25 آذر 1398

گالری آ | مریم مزروعی | کابل در عمق میدان | نمایشگاه انفرادی عکس | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 25 آذر 1398

گالری الهه | گلی توکلی | بدون عنوان | نمایشگاه انفرادی حجم | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 25 آذر 1398

گالری الهی | معراج پوریوسفی | واگشت | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 21 آذر 1398

گالری ایده | ابراهیم اکبری گرز | درخت دیوانه | نمایشگاه گروهی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 19 آذر 139

گالری دنا | علی کیانی امین | سوانح | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 29 آذر 1398

گالری سایه | امین میر مقدم | تشخیص | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 20 آذر 1398

گالری سیحون | حجت سالار محمدی | کجکی | نمایشگاه انفرادی مجسمه | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 27 آذر 1398

گالری شروه | فرزانه افشاری بخش | مانده | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 20 آذر 1398

گالری شکوه | استاد پرويز معزز و استاد پوريا مرزبان هنرجويان: سوگند اکبری داریان، فریبا ابراهیمی پور اسعد، الهام امیدی قمی، پریسا ترابیان، یاسمن تجلی، پروین جعفریان، یسری حشمت خواه، الهه حکیم زاده، پگاه حسینی، زهرا خستو، فریبا خلدی، بنفشه خادم، سوگند رباط سرپوشی، فاطمه رضا صفت عربانی، لیلا زیدی، صفورا شاهسون، شکیلا شهبازی، ماریه سادات طباطبایی، عطیه قهاری، مریم کوهینی، حنانه مهدیلو، مریم میرزایی و شهین محمدی | کیوریتور: زهرا خستو | رنگ واژه | نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 20 آذر 1398

گالری شلمان | حسام دشتی | نسیان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 20 آذر 1398

گالری شیرین | فروغ ریحانی | کهن الگوها | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 27 آذر 1398

گالری شیرین | شهرزاد غروی | مروری بر آثارِ تاپستری شهرزاد غروی | نمایشگاه انفرادی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 27 آذر 1398

گالری گلستان | مینا مختارزاده | * | نمایشگاه نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 20 آذر 1398

گالری ماه | سوده داود | وقایع اتفاقیه | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 3 دی 1398

گالری والی | صبا کفیلی، مهسا فتاحی، مهری سراج، فربد الکائی، مونا شیرازی، فریبا دهقانی زاده و لیلی عامری | حیاط خلوت | نمایشگاه گروهی آثار | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 26 آذر 1398

گالری هما | مهدی حامدی | حیاط مرکزی | نمایشگاه انفرادی طراحی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 26 آذر 1398

گالری هور | محمد فاسونکی | * | نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی | گشایش : 15 آذر 1398 | پایان : 3 دی 1398

رویداد

| گالری