برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

هفته

| رویداد

گالری طراحان آزاد | محمدرضا میرزایی | خطوط منقطع - خطوط ممتد | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 26 مهر 1398 | پایان : 2 آبان 1398

گالری گلستان | هومن نصیری | * | نمایشگاه نقاشی | گشایش : 26 مهر 1398 | پایان : 8 آبان 1398

گالری نگر | اکرم بیرامی | خودنگاره | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 26 مهر 1398 | پایان : 6 آبان 1398

گالری ویستا | مريم صالحی | گويای خموش | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 26 مهر 1398 | پایان : 3 آبان 1398

گالری هفت ثمر | آذر خطا بخش و سعیده ثابت نژاد | روح دوران | نمایشگاه دو نفره نقاشی | گشایش : 26 مهر 1398 | پایان : 1 آبان 1398

گالری هور | فرشید ملکی | * | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشایش : 26 مهر 1398 | پایان : 20 آبان 1398

رویداد

| گالری