برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

هفته

| رویداد

گالری آس | عیسی جباری | معشوقه معتدل | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 7 بهمن 1398

گالری ایده | لعیا صادقی | سرسپردگان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 1 بهمن 1398

گالری تم | الِناز کاظم تاش | وابی سابی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 2 بهمن 1398

گالری سایه | فابریزیو ایبا | گل هایی از باغ درون | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 9 بهمن 1398

گالری سیحون | جعفر نجیبی، حسن ملا نوروزی، عطا صحرایی، فرانک یوسفی و عارف رودباری شهمیری | 1+5 | نمایشگاه گروهی مجسمه | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 9 بهمن 1398

گالری شکوه | اسماعیل رضایی | روزگار غریب | نمایشگاه انفرادی نقاشیخط | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 2 بهمن 1398

گالری شلمان | بهاره ایمانی، نازگل بختیاروندی، زينب پوروقار، کیانا پوريزدان خواه، تینا تاجیانی، ملیکا رمضان زاده، پویا سلطانیان، محمدعلی سلگی و علی مزارعی | کیوریتور: علی مزارعی و پویا سلطانیان | قرنیه هشتم | نمایشگاه گروهی عکس | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 2 بهمن 1398

گالری گلستان | امیروحید سعیدی فرد | يادداشت های يک آلزايمری | نمایشگاه نقاشی | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 2 بهمن 1398

گالری والی | صادق ادهم | کندال | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 8 بهمن 1398

گالری هفت ثمر | شهرام ابراهیمی | طاقچه | نمایشگاه انفرادی مجسمه و زیور آلات | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 2 بهمن 1398

گالری هور | مهدی احمدی | * | نمایشگاه انفرادی نقاشی | گشايش: 27 دی 1398 | پایان: 15 بهمن 1398

رویداد

| گالری