» پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

خیابان فلسطین | رو به روی دانشکده ی هنر و معماری | بن بست قلم چی | تلفن : -

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه: 16 تا 20 پنجشنبه ها تعطیل است.

دی

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

به کوشش: مرتضی زاهدی


"پنجمین سالانه ی آوت سايدر آرت اوت سايدر آرت"

نمایشگاه گروهی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 8 دی 1396

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری


آیدین خانکشی پور

"تَام تُومَازه این نمایشگاه تقدیم میشود به گیلانِ جان"

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 22 دی 1396

پایان : 6 بهمن 1396

اسفند

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری


برادران قاسمی

اتاق آبی

نمایشگاه گروهی

گشایش : 4 اسفند 1396

پایان : 18 اسفند 1396