» گالری گلستان

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

دی

گالری گلستان


مسعود زارعی

نمایشگاه عکس

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 8 دی 1395

گالری گلستان


شهباز سلمانی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 15 دی 1395

گالری گلستان


رضا سیفی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 22 دی 1395

گالری گلستان


رویا حسینی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 24 دی 1395

پایان : 29 دی 1395

بهمن

گالری گلستان


پروین غفاری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 6 بهمن 1395

گالری گلستان


نیما توحیدی

نمایشگاه مجسمه

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 13 بهمن 1395

گالری گلستان


حامد جعفری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 20 بهمن 1395

گالری گلستان


محبوبه مغربی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 22 بهمن 1395

پایان : 27 بهمن 1395

اسفند

گالری گلستان


نمایشگاه زیورهای تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد

باغ ایرانی

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 11 اسفند 1395

گالری گلستان


نمایشگاه نقاشی آسیه رمضانی

گشایش : 13 اسفند 1395

پایان : 18 اسفند 1395