» گالری ژاله

گالری ژاله

گالری ژاله

ایرانشهر | کوچه نوشهر | پلاک 3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری ژاله


امیرحسین امیرجلالی

فراسو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 مهر 1397

پایان : 27 مهر 1397

آبان

گالری ژاله


فرشاد شهرت

جان جهان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 9 آذر 1397