» گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403 | فکس:88732659

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

مهر

گالری هفت ثمر

کیوریتور:المیرا میرمیران


نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 11 مهر 1397

گالری هفت ثمر


زیبا بیک محمدلو

شوق پرواز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 مهر 1397

پایان : 18 مهر 1397

گالری هفت ثمر

کیوریتور: سارا مهرعلی زاده


رونمایی کتاب

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 25 مهر 1397

گالری هفت ثمر


بهارک فتحی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 مهر 1397

پایان : 2 آبان 1397

آبان

گالری هفت ثمر


منیره زمانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 9 آبان 1397

گالری هفت ثمر


علیرضا کرم زاده

سکوت

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 11 آبان 1397

پایان : 16 آبان 1397

گالری هفت ثمر


مهدیه ملکی، مهدی پازوکی

نمایشگاه دونفره سرامیک

گشایش : 18 آبان 1397

پایان : 23 آبان 1397

گالری هفت ثمر


شهلا صفارزادگان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 30 آبان 1397