» گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

خیابان آفریقا | کوچه نیلوفر | پلاک 7 | تلفن : 22013178 - 22013179| نمابر : 89787338

ساعات بازدید : 15 تا 20 | جمعه: 16 تا 20

گالری همه روزه باز است.

مهر

گالری ماه مهر


نمایشگاه آثار برگزیدگان

مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب (به مناسبت نودمین سالزاد سهراب سپهری)

نمایشگاه گروهی

گشایش : 13 مهر 1397

پایان : 3 آبان 1397