» گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

مهر

گالری طراحان آزاد


نیلوفر کسبی

تحديد

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 30 شهریور 1397

پایان : 3 مهر 1397

گالری طراحان آزاد


حامد صحیحی

زمانی از آن خود

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 18 مهر 1397

گالری طراحان آزاد


نه آنچه میپندارید

نمایشگاه گروهی ویدئو

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 25 مهر 1397

گالری طراحان آزاد


وریا آریا

امروز روز توست، فردا روز دگر

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 27 مهر 1397

پایان : 9 آبان 1397

آبان

گالری طراحان آزاد


رسول سلطانی

پیچ آخر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 آبان 1397

پایان : 22 آبان 1397

گالری طراحان آزاد


احمد مرشدلو

بی نام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 6 آذر 1397