» گالری دبلیو ۰۱

گالری دبلیو ۰۱

گالری دبلیو ۰۱

هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بوربور | خیابان خاقانی | نبش کوچه روشن منش | پلاک ۲۸ | تلفن : 09356040055

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه: 2 تا 8

www.window-one.com

مهر

گالری دبلیو ۰۱


سهراب سپهری

بدون عنوان

نمایشگاه تک اثر گواش روی مقوا

گشایش : 19 شهریور 1395

پایان : 22 مهر 1395

آبان

گالری دبلیو ۰۱


مارکو گریگوریان

چهره هنرمند

نمایشگاه انفرادی نقاشی | تک اثر

گشایش : 23 مهر 1395

پایان : 27 آبان 1395