» گالری خانه هنر

گالری خانه هنر

گالری خانه هنر

خیابان شریعتی| ضلع شمال غربی پل صدر| شماره ی ۱۱۶۷ | تلفن : 22601130 | فکس : 22642277

ساعات بازدید : 12 تا 9 | جمعه ها : 4 تا 9

گالری همه ی روزها باز است | www.art-center.ir

آذر

گالری خانه هنر


کیان وطن

تهران/ مقدمه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1392

پایان : 12 آذر 1392

گالری خانه هنر


محمد هادی فدوی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 آذر 1392

پایان : 12 آذر 1392

گالری خانه هنر


سحر صالحی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آذر 1392

پایان : 26 آذر 1392

گالری خانه هنر


نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی

گشایش : 15 آذر 1392

پایان : 26 آذر 1392