» گالری تم

گالری تم

گالری تم

خـیابان کـریم خـان | ابـتدای خـیابان ویـلای شمالی | کوچه زبــرجد | پلاک 10 | تلفن : 86037840

ساعات بازدید : 15 تا 19 | افتتاحیه : 17 تا 20

گــالـری هـمه روزه باز اسـت.

آبان

گالری تم


زهرا اقتدارزاده، سمیرا باقری، سحر دمیرچی، محدثه قربانی، الهه فرخی، فهیمه فروغی، لیلی نکوکار، محدثه وحیدی مهر

پا در قاب گرفتن

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 1 آذر 1397