» گالری الهه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است | www.elahe.net

دی

گالری الهه


بابک کبود

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 20 دی 1395

گالری الهه


آرش اکبری سنه

من شهر هستم

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 دی 1395

پایان : 4 بهمن 1395

بهمن

گالری الهه


مریم طاهریان فر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 18 بهمن 1395

گالری الهه


شهره قنبری

حاجی فیروز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 بهمن 1395

پایان : 2 اسفند 1395