» گالری آتبین

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

مهر

گالری آتبین


جیران فخر موسوی

دایناحلزون

نمایشگاه انفرادی حجم و اینستالیشن

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 6 مهر 1395

گالری آتبین


آغا محمد خان دمت گرم

نمایشگاه گروهی حجم

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 20 مهر 1395

آبان

گالری آتبین


مانی کومار

در عمق قرمز پررنگ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 11 آبان 1395

گالری آتبین


مریم آقایی

یکی از ما

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 25 آبان 1395

آذر

گالری آتبین


حَموم

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 16 آذر 1395

گالری آتبین


آذر شیخ بهالدین زاده، محمد مرودستی، حمیدرضا صادق زاده، نگین باقری

نما یشگاه گروهی حجم

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 30 آذر 1395