» گالری آتبین

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

مهر

گالری آتبین


سحر حاج علی

و این گونه می پندارم...

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 18 مهر 1397

گالری آتبین

کیوریتور: رامیار منوچهر زاده


عطا نوین و هادی خراسانی

ولیعصر ؛ پوشه ی اول

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 7 آبان 1397

آبان

گالری آتبین


گلسا قاسمی

کنج خیال

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 آبان 1397

پایان : 22 آبان 1397

گالری آتبین


مرتضی اشتیاقی

فراسو های طاقت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 6 آذر 1397