» گالری والی

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.valiartgallery.com

بهمن

گالری والی


سعید رفیعی منفرد

عروس های من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 7 بهمن 1393

گالری والی


زهرا شفیع

به مهمانی زندگی خوش آمدید

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 21 بهمن 1393

گالری والی


سیروان کنعانی

دچار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 5 اسفند 1393

اسفند

گالری والی


آرزو مظفری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اسفند 1393

پایان : 19 اسفند 1393