» گالری ایوان

گالری ایوان

گالری ایوان

الـهیـه | خـیـابـان مـهـدیــه | خـیابان جـبهه | کـوچه لـسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 16 تا 20

گـالری ‌شـنبه هـا تعطیل است | www.e1art.gallery

دی

گالری ایوان


الدوز رباطیان

ترمیم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 17 دی 1397

بهمن

گالری ایوان

کیوریتور: رامین شیردل


طعم زندگی

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 5 بهمن 1397

اسفند

گالری ایوان


المیرا لکی

آینوموفوبیا

نمایشگاه انفرادی طراحی و چیدمان

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 17 اسفند 1397