» گالری حنا

گالری حنا

گالری حنا

خیابان دولت | بلوار کاوه | کوچه اخلاقی شرقی | جهانتاب | کوچه بیگلرپور شرقی| شماره 1 | تلفن : 22587879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنجشنبه ها تعطیل است | www.hennaartgallery.com

مهر

گالری حنا


شهلا شیلاتی

فرشتگان در بند

نمایش انفرادی نقاشی

گشایش : 11 مهر 1393

پایان : 21 مهر 1393

آبان

گالری حنا


مهدی نبوی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 16 آبان 1393

آذر

گالری حنا

گرداننده: فرهاد آذرین و گیو شریف


چون نسیم بر تن درخت

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 21 آذر 1393