» گالری آتبین

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

دی

گالری آتبین


اسماعیل خوشرخ

کماریکان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 22 دی 1394

بهمن

گالری آتبین


اعترافات زال

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 6 بهمن 1394

گالری آتبین


طاهره افضلی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 بهمن 1394

پایان : 20 بهمن 1394

گالری آتبین


بابک حقی

آینه های زیر پا

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 23 بهمن 1394

پایان : 4 اسفند 1394

اسفند

گالری آتبین


هنرمندان: راحله بصیر، فائزه بهارلو، نسیم تقی پور، دنیا رستمی، لیلا زرستونیا، شکوه ظروفچی، مریم آزاد فلاح، فرهاد مفوّز

این تصویر را تن بده

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 18 اسفند 1394