» گالری آب انبار

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.ab-anbar.com

بهمن

گالری آب انبار

گرداننده: مراد منتظمی


بهجت صدر

«رد در سیاهی »

بازخوانی هنر مدرن ایران 3
پروژه مشترک نگارخانه آریا و آب انبار
نمایشگاه نقاشی

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 23 بهمن 1394

اسفند

گالری آب انبار


ساناز مزینانی

ساناز مزینانی: (نا)پیدا

نمایشگاه انفرادی عکس و چیدمان

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 21 اسفند 1394

گالری آب انبار


میرا آورزمانی

میرا آورزمانی: دیسمینتل

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 21 اسفند 1394