برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری آرتیبیشن | هادی فدوی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | * | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 12 اسفند 1397

گالری پل | محمدعلی روح الهی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | قیرگون | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 10 اسفند 1397

گالری دنا | یوریک کریم مسیحی | نمایشگاه انفرادی کالیگرافی | من این دو حرف نوشتم | «شعر دیروز و امروز در گرافیک نگاری های یوریک کریم مسیحی» | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 13 اسفند 1397

گالری سایه | علی رحیمی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | زن- تناقض | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 8 اسفند 1397

گالری شلمان | ابوالفضل توسلی | کیوریتور: رضا عمادی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | شهر من همین نزدیکی هاست | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 8 اسفند 1397

گالری گلستان | آرمان یعقوب پور | نمایشگاه نقاشی (فروش فوق العاده) | * | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 15 اسفند 1397

گالری نگر | کیمیا برناش، شکیبا جلیلی، هیلدا جمالی و حنانه نیک سیرت | نمایشگاه گروهی نقاشی | من تصویر خوابم را می کشیدم | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 8 اسفند 1397

گالری والی | * | نمایشگاه گروهی | باغ همیشه خزان | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 22 اسفند 1397

گالری هور | احمد نصر الهی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | * | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 20 اسفند 1397

گالری هفت ثمر | * | نمایشگاه گروهی نقاشی | * | گشایش : 3 اسفند 1397 | پایان : 8 اسفند 1397

رویداد

| گالری