برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری اُ | مونا آقابابایی | مطالعه در سطح | نمایشگاه انفرادی چیدمان | با همکاری گالری امروز اصفهان | گشایش : 3 خرداد 1398 | پایان : 20 خرداد 1398

گالری شلمان | صفورا استکی، افسانه عضدی نیا، اکرم پیله چیان، مهدیار شیرقاضی، زهرا دروگر، یاسمن اخوی زاده، مهشید زحمتکش، الهام شیران، هانیه شیخ احمدی، سوده شیدا، علیرضا علی زاده، زهرا واحدی، نسیبه صادق نژاد، علی فلاح، آمنه گلی خطیر، فریده محمدی، مریم محمد علیپور، اکرم بهجت، مرجان مرشدزاده، عسل همتیان، فاطمه مهدیزاده صابر، فاطمه رسا و اصغر کفشچیان مقدم | کیوریتور: اکرم پیله چیان | در ستایش طبیعت | نمایشگاه گروهی نقاشی | گشایش : 3 خرداد 1398 | پایان : 8 خرداد 1398

گالری هفت ثمر | سعیده حاتمى، بهراد خدایی، مهدی ریحانی كاظمی، نیلوفر ساسانی، الهام شفاعی، هایده نقى زاده دهخوارقانی و گیلدا هاشم زاده | کیوریتور: سحر سلخی | خود بس | نمایشگاه گروهی نقاشی | گشایش : 3 خرداد 1398 | پایان : 13 خرداد 1398

رویداد

| گالری