هفته | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری طراحان آزاد | سمیرا اسکندرفر | نمایشگاه انفرادی نقاشی | دو تایی ها | گشایش : 29 دی 1396

گالری گلستان | سعیده سروری | نمایشگاه نقاشی | - | گشایش : 29 دی 1396

گالری نگر | الهام شیروی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | رخْ سوزی | گشایش : 29 دی 1396

گالری هپتا | نمایش آثار نقاشی اریک یارل تروندسن | به همراه برگزاری ورکشاپ افر متیو آرت | - | گشایش : 29 دی 1396

گالری هفت ثمر | هادی هراجی | نمایشگاه انفرادی عکاسی | کاشی های تکیه معاون الملک | گشایش : 29 دی 1396

رویداد

| گالری