برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری سایه | آرزو غلامی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | سیژر | گشایش : 27 مهر 1397 پایان : 2 آبان 1397

گالری افرند | نمایشگاه گروهی «دفترچه » | / | / | گشایش : 27 مهر 1397 پایان : 4 آبان 1397

گالری طراحان آزاد | وریا آریا | نمایشگاه انفرادی چیدمان | امروز روز توست، فردا روز دگر | گشایش : 27 مهر 1397 پایان : 2 آبان 1397

گالری گلستان | مهدی جدلی | نمایشگاه نقاشی | / | گشایش : 27 مهر 1397 پایان : 2 آبان 1397

گالری نگر | غلامحسین سهرابی، علی بیگی پرست | نمایشگاه دو نفره نقاشی و طراحی | آثار غلامحسین سهرابی و علی بیگی پرست با موضوع زن و اسب | گشایش : 27 مهر 1397 پایان : 2 آبان 1397

گالری هپتا | سینا داوری، سها اسدی، صدرا باقری | نمایشگاه گروهی عکس | تریپل | گشایش : 27 مهر 1397 پایان : 2 آبان 1397

گالری هفت ثمر | بهارک فتحی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | / | گشایش : 27 مهر 1397 پایان : 2 آبان 1397

رویداد

| گالری