برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری خط سفید | آلاله امینی حاجباشی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | اینسوی دیوار | گشایش : 5 مرداد 1397

گالری زیرزمین دستان | پویا پارسا مقام | نمایشگاه انفرادی | روی عکس ها | گشایش : 5 مرداد 1397

گالری ماه مهر | هوناز آفاقی، محجوب ظهوریان، آناهیتا محبعلی، علی قطبی، حمید خیام زاده | نمایشگاه گروهی نقاشی | آبی زرد قرمز | گشایش : 5 مرداد 1397

گالری نگر | مهناز عابدینی | نمایشگاه انفرادی طراحی، نقاشی | نقش دل | گشایش : 5 مرداد 1397

گالری ویستا | آوا بهرامی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | سپید دندان | گشایش : 5 مرداد 1397

رویداد

| گالری